او همه چیز رو از قبل مهیا کرده!

او همه چیز رو از قبل مهیا کرده!

او همه چیز رو از قبل مهیا کرده!