او الگوی فروتنی است.

او الگوی فروتنی است.

او الگوی فروتنی است.