امروز چه چیزی را از خداوند می طلبی؟!

امروز چه چیزی را از خداوند می طلبی؟!

امروز چه چیزی را از خداوند می طلبی؟!