امروز، اولین روز از بقیه زندگی توست!

امروز، اولین روز از بقیه زندگی توست!

امروز، اولین روز از بقیه زندگی توست!