از درخت غرور پایین بیا!

از درخت غرور پایین بیا!

از درخت غرور پایین بیا!