از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!

از خداوند قلبی تازه دریافت کن!