از استعداد خود برای جلال خدا استفاده کن!

از استعداد خود برای جلال خدا استفاده کن!

از استعداد خود برای جلال خدا استفاده کن!