اجازه نده خشم راهنمای تو باشد.

اجازه نده خشم راهنمای تو باشد.

اجازه نده خشم راهنمای تو باشد.