اجازه بده خدا در تو ساکن شود

اجازه بده خدا در تو ساکن شود

اجازه بده خدا در تو ساکن شود