آیا گناهانت، تو را برای همیشه از خدا جدا می کند؟

آیا گناهانت، تو را برای همیشه از خدا جدا می کند؟

آیا گناهانت، تو را برای همیشه از خدا جدا می کند؟