آیا گاهی احساس گناه می کنی که نمی توانی دعا کنی؟

آیا گاهی احساس گناه می کنی که نمی توانی دعا کنی؟

آیا گاهی احساس گناه می کنی که نمی توانی دعا کنی؟