آیا می دانی وعده ی نهایی خداوند چیست؟

آیا می دانی وعده ی نهایی خداوند چیست؟

آیا می دانی وعده ی نهایی خداوند چیست؟