آیا می توانی مانند درخت بامبو مقاوم باشی؟

آیا می توانی مانند درخت بامبو مقاوم باشی؟

آیا می توانی مانند درخت بامبو مقاوم باشی؟