آیا دعای تو مانند یک بطری در دریاست؟

آیا دعای تو مانند یک بطری در دریاست؟

آیا دعای تو مانند یک بطری در دریاست؟