آیا در حال آزمون و خطا هستی؟

آیا در حال آزمون و خطا هستی؟

آیا در حال آزمون و خطا هستی؟