آیا داری انتظار می کشی؟

آیا داری انتظار می کشی؟

آیا داری انتظار می کشی؟