آیا خدا واقعاً تو را همانطور که هستی، دوست دارد؟

آیا خدا واقعاً تو را همانطور که هستی، دوست دارد؟

آیا خدا واقعاً تو را همانطور که هستی، دوست دارد؟