آیا خدا را دور می بینی؟

آیا خدا را دور می بینی؟

آیا خدا را دور می بینی؟