آیا جاده ی پیش روی تو ناهموار است؟

آیا جاده ی پیش روی تو ناهموار است؟

آیا جاده ی پیش روی تو ناهموار است؟