آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟

آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟

آیا بر نیکو بودن خداوند شهادت می دهی؟