داستان زندگی رضا

Reza
خانه | زندگی های تغییر یافته | داستان زندگی رضا

داستان زندگی رضا

رضا در زندگی خود نا امیدی ها و رنج های بسیاری را تجربه کرد ولی در نهایت شناخت مسیح زندگی او را به کلی دگرگون ساخت.