نامه ی محبت آمیز پدر آسمانی

خانه | نامه ی محبت آمیز پدر آسمانی | نامه ی محبت آمیز پدر آسمانی

فرزند عزیز من

تو مرا نمی شناسی اما من همه چیز را درباره ی تو می دانم. مزامیر ۱۳۹: ۱
من حتی از نشستن و برخاستن تو آگاهم. مزامیر ۱۳۹: ۲
من از همه ی راه ها و روش های تو با خبر هستم. مزامیر ۱۳۹: ۳
حتی تمام موهای سر شما حساب شده است. متی ۱۰: ۲۹-۳۰
چون تو شبیه من آفریده شده ای. پیدایش ۱: ۲۷
زندگی، حركت و هستی تو از آن من است. اعمال رسولان ۱۷: ۲۸
چرا كه تو از نسل من هستی. اعمال رسولان ۱۷: ۲۸ب
قبل از اینكه شكل بگیری من تو را می شناختم. ارمیا ۱: ۴-۵
وقتی نقشه ی آفرینش را می كشیدم ترا انتخاب كردم. افسسیان ۱: ۱۱-۱۲
تولد و وجود تو بر حسب تصادف نبوده است. مزامیر ۱۳۹: ۱۵
تمامی روزهای زندگیت در دفتر من نوشته شده است. مزامیر ۱۳۹: ۱۶
من زمان دقیق تولّدت و اینكه كجا زندگی می كنی را مشخص نمودم. اعمال رسولان ۱۷: ۲۶
تو در نهایت زیبایی آفریده شده ای. مزامیر ۱۴:۱۳۹
من تو را هنگامی که در رحم مادرت بودی شكل دادم. مزامیر ۱۳۹: ۱۳
و پس از تولد، تو را بزرگ كردم. مزامیر ۷۱: ۶
آنانی كه مرا نمی شناسند مرا به اشتباه معرفی کرده اند. یوحنا ۸: ۴۱-۴۴
من خشمگین و غیر قابل دسترس نیستم. برعكس بسیار با محبّت و قابل دسترس هستم. ۱یوحنا ۴: ۱۶
و آرزوی من این است كه تو از محبّتم بر خوردار شوی. ۱یوحنا ۳:۱
چونكه تو فرزند من هستی و من پدر تو. ۱یوحنا ۳: ۱
چیزی را كه به تو هدیه می دهم بیشتر از آن چیزی است كه پدر زمینی ات به تو می دهد. متی ۷: ۱۱
چون من پدری كامل هستم. متی ۵: ۴۸
تمام هدایای خوبی كه دریافت كرده ای از طرف من است. یعقوب ۱: ۱۷
چون كه من فراهم كننده ی نیازهای تو هستم. متی ۶: ۳۱-۳۳
نقشه ی من برای آینده ات همیشه با امید همراه بوده است. ارمیا ۲۹: ۱۱
چون من تو را با محبت ابدی دوست دارم. ارمیا ۳۱: ۳
نقشه ها و اندیشه های من برای تو مانند دانه های شن در ساحل بی نهایت است. مزامیر ۱۳۹: ۱۷-۱۸
و من به همراه تو شادی خواهم كرد. صفیا ۳: ۱۷
خوبی های خود را از تو دریغ نخواهم داشت. ارمیا ۳۲: ۴۰
چون كه تو گنجینه گرانبهای من هستی. خروج ۱۹: ۵
من با تمام قلب و وجودم خواهان احسان نمودن به تو هستم. ارمیا ۳۲: ۴۱
و می خواهم به تو چیزهای بزرگ و شگفت انگیزی نشان بدهم. ارمیا ۳۳: ۳
اگر مرا با تمامی دل بجویی آنگاه مرا پیدا خواهی كرد. تثنیه ۴: ۲۹
در من خوش باش و من آرزوی دلت را به تو خواهم داد. مزامیر ۳۷: ۴
چرا كه من به تو تمامی آن آرزوها را می بخشم. فیلیپیان ۲: ۱۳
من قادرهستم برایت كارهایی انجام دهم كه حتی فكرش را هم نمی توانی بكنی. افسیسان ۳: ۲۰
چرا كه من بزرگترین تشویق كننده تو هستم. ۲تسالونیكیان ۲: ۱۶-۱۷
و من همانند پدری هستم كه تو را در سختی ها تسلی می دهم. ۲ قرنتیان ۱: ۳-۴
وقتی كه دل شكسته هستی من به تو آرامش می دهم. مزامیر ۳۴: ۱۸
  مانند چوپانی كه بره اش را حمل می كند من نیز ترا به قلبم نزدیك می سازم. اشعیا ۴۰: ۱۱
روزی خواهد رسید كه تمامی اشك هایت را پاك خواهم نمود. مكاشفه ۲۱: ۳-۴
و من تمامی رنج هایت را كه بر روی زمین متحمل شدی برخواهم داشت. مكاشفه ۲۱: ۳-۴
من پدر تو هستم و تو را مثل فرزندم عیسی مسیح دوست دارم. یوحنا ۱۷: ۲۳
چرا كه محبت من نسبت به تو درعیسی مسیح آشكار شد. یوحنا ۱۷: ۲۶
عیسی مسیح جلوه ای از وجود من است. عبرانیان ۱: ۳
او به این جهان آمد تا به تو نشان بدهد که من با تو هستم نه بر ضد تو. رومیان ۸: ۳۱
و به تو بگوید كه من گناهانت را به حساب نمی آورم. ۲قرنتیان ۵: ۱۸-۱۹
عیسی مسیح مرد تا من و تو با هم آشتی کنیم. ۲قرنتیان ۵: ۱۸-۱۹
مرگ او نشان دهنده محبت عمیق من نسبت به تو است. ۱یوحنا ۴: ۱۰
همه ی آن چیزی را كه دوست داشتم فدا كردم تا محبت تو را به دست بیاورم. رومیان ۸: ۳۱-۳۲
اگر تو عیسی مسیح را بپذیری، مرا پذیرفته ای. ۱یوحنا ۲: ۲۳
و هیچ چیز تو را هرگز از من جدا نخواهد كرد. رومیان ۸: ۳۸-۳۹
به خانه باز گرد و من برای تو بزرگترین جشن آسمانی را بر پا خواهم كرد. لوقا ۱۵: ۷
و همیشه پدر تو بوده و خواهم بود. افسسیان ۳: ۱۴-۱۵
سوالم از تو این است: آیا مایلی فرزند من شوی؟ یوحنا ۱: ۱۲-۱۳
من منتظر تو هستم. لوقا ۱۵: ۱۱-۳۲

با احترام، پدرت

خدای قادر متعال