Miracles

خانه | Miracles | Page 7

آبادی دور نیست!

آبادی دور نیست!

آبادی دور نیست!

عیسی تو را شفاعت می کند.

همیشه این فکر که “عیسی مرا شفاعت می کند.”، باعث آرامش و آسایش خاطر من می شود، و دعا می‌کنم که امروز برای تو هم اینطور باشد. کتاب مقدس آن…

خداوند هر لحظه مراقب توست!

خداوند هر لحظه مراقب توست!

خداوند هر لحظه مراقب توست!

در نام عیسی مسیح دعا کن!

در نام عیسی مسیح دعا کن!

در نام عیسی مسیح دعا کن!

به بودن تو احتیاج دارم!

به بودن تو احتیاج دارم!

به کلام خدا گوش کن!

به کلام خدا گوش کن!

به کلام خدا گوش کن!

خداوند دوست و حامی توست.

خداوند دوست و حامی توست.

خداوند دوست و حامی توست.

خداوند مشتاق رابطه با توست!

خداوند مشتاق رابطه با توست!

خداوند مشتاق رابطه با توست!

تو انعکاسی از ذات خداوند هستی!

تو انعکاسی از ذات خداوند هستی!

تو انعکاسی از ذات خداوند هستی!