به نیکوییِ خدا اعتماد کن.

به نیکوییِ خدا اعتماد کن.

به نیکوییِ خدا اعتماد کن.