ایمان تو، همانند یک ماهیچه عمل میکند.

ایمان تو، همانند یک ماهیچه عمل میکند.

ایمان تو، همانند یک ماهیچه عمل میکند.