وقتی خدا چیزی رو میده، واقعن می‌ده!

وقتی خدا چیزی رو میده، واقعن می‌ده!

وقتی خدا چیزی رو میده، واقعن می‌ده!