وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!

وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!

وضعیت روح تو کامل نیست، اما خدا کامل و عالی است!