وضعیت خود را به دست خدا بسپار.

وضعیت خود را به دست خدا بسپار.

وضعیت خود را به دست خدا بسپار.