هیچ چیز نمی تواند تو را از عشق خدا جدا کند!

هیچ چیز نمی تواند تو را از عشق خدا جدا کند!

هیچ چیز نمی تواند تو را از عشق خدا جدا کند!