همه چیز بر عهده ی اوست!

همه چیز بر عهده ی اوست!

همه چیز بر عهده ی اوست!