همه چیز بر عهده ی اوست!

همه چیز بر عهده ی اوست!

خانه | Miracles | همه چیز بر عهده ی اوست!

عهد جدیدی که به واسطه ی عیسی آمد بسیار عالی و باشکوه است!

شاید بدانی، که در عهد عتیق همه چیز به عهده ی انسان ها بود تا هر کاری که ممکن است را انجام دهند تا به خدا نزدیک تر شوند.

خدا از آنها انتظاراتی داشت که برآورده شدن آنها غیر ممکن بود… مانند دروغ نگو… تو را خدایانی دیگر غیر از من نباشد، از نام من که خداوند، خدای تو هستم سوءاستفاده نکن. طمع مورز و غیره.

“تو”، این کلمه ی کوچک دو حرفی، بار زیادی روی شانه های ما می گذارد.

اما با آمدن عهد جدید، عیسی همه چیز را بر عهده می گیرد.

خدا از کلمه ی “تو” که همه چیز را به عهده ی انسان می گذاشت عبور کرد و به کلمه ی “من”رسید. یعنی همه چیز را بر عهده گرفت و به انجام رساند.

خداوند در کتاب مقدس، عبرانیان باب 8، آیه های 10 تا 12 اینطور می گوید: «اما این است آن پیمان جدیدی که در آن روز با اسرائیل خواهم بست: احکام خود را در فکر ایشان خواهم نهاد و در دل ایشان خواهم نوشت، تا بی آنکه سخنی گفته باشم، بدانند از ایشان چه می خواهم، و از من اطاعت کنند… خطایای ایشان را خواهم بخشید و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.»

 تمرکز تغییر کرده است… دیگر سنگینی بار مسئولیت  مانند گذشته بر دوش تو نیست، تمامی بار بر دوش عیسی قرار گرفت که با رفتنش بر روی صلیب بهای آن را پرداخت کرد.

دوست من! آیا این باعث نمی شود که با تمامی دل، با هم، خدا را تمجید و ستایش کنیم؟ خدایی که همه چیز بر عهده ی اوست!

همانطور که در رومیان باب 11، آیه ی 36 آمده است: «هر چه هست از خداست؛ وجود همه چیز به قدرت او وابسته است و همه چیز برای شکوه و جلال اوست. ستایش بی پایان بر او باد! آمین.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.