هر کاری در اراده ی خدا انجام دهی، ارزشمند است!

هر کاری در اراده ی خدا انجام دهی، ارزشمند است!

هر کاری در اراده ی خدا انجام دهی، ارزشمند است!