نیروی خالق جهان، در توست!

نیروی خالق جهان، در توست!

نیروی خالق جهان، در توست!