نگذار خورشید با خشم تو غروب کند!

نگذار خورشید با خشم تو غروب کند!

نگذار خورشید با خشم تو غروب کند!