می خواهی در ملکوت بزرگ باشی؟

می خواهی در ملکوت بزرگ باشی؟

می خواهی در ملکوت بزرگ باشی؟