مانند کودک فروتن باش!

مانند کودک فروتن باش!

خانه | Miracles | مانند کودک فروتن باش!

آیا تا به حال متوجه شده ای که کودکان چقدر ساده هستند و اصلا زندگی را سخت نمی گیرند؟ آیا گاهی شده است که به آنها حسادت کنی یا نه؟

عیسی عاشق کودکان بود. وقتی روی زمین زندگی می کرد و همیشه آنها را با محبت در آغوش می گرفت و برکت می داد.(در این مورد می توانی به انجیل مرقس باب 10، آیه ی 16 مراجعه کنی.)

حتی زمانیکه شاگردان سوال کردند که چه کسی در ملکوت آسمان از همه بزرگتر است. عیسی یک کودک را به آنها نشان داد.( می توانی در این مورد به انجیل متی باب 18، آیه ی 1 تا 4 مراجعه کنی.)

عیسی گفت: “بنابراین هر کس مثل این کودک، خود را فروتن سازد، بزرگ ترین شما در ملکوت آسمان است.”

 دوست من! عیسی تو را تشویق می کند که خود را مانند یک کودک فروتن سازی. فروتنی در نگاه خداوند بسیار ارزشمند است. بزرگ بودن یا اول بودن ما را به آسمان نمی برد!

امروز به کسانی که از نظر سنی از تو کوچکتر هستند توجه کن و بخواه که از این طریق فروتن شوی چرا که هم باعث خشنودی خدا و هم کمک به دیگران می شود.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.