مانند خداوند، بهترین هدیه باش!

مانند خداوند، بهترین هدیه باش!

مانند خداوند، بهترین هدیه باش!