فکر می کنی ممکنه احساساتت بهت دروغ بگن؟

فکر می کنی ممکنه احساساتت بهت دروغ بگن؟

فکر می کنی ممکنه احساساتت بهت دروغ بگن؟