عیسی هرگز از دوست داشتن تو دست نمی کشد!

عیسی هرگز از دوست داشتن تو دست نمی کشد!

عیسی هرگز از دوست داشتن تو دست نمی کشد!