عیسی در تو، زندگی می کند

عیسی در تو، زندگی می کند.

خانه | Miracles | عیسی در تو، زندگی می کند

عیسی در تو، زندگی می کند.

« وقتی مسیح  بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم. پس دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح  است که در من زندگی می کند!  و این زندگی واقعی که اکنون در این بدن دارم، نتیجه ایمان من به پسر خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. » ( کتاب مقدس: غلاطیان، باب 2، آیه 20 )

جایی که حیات هست، پویایی و رشد هم هست. بنابراین، وقتی کلام خدا تایید می کند که دیگر تو نیستی که زندگی می کنی، بلکه مسیح در تو زندگی می کند، به این معنی است که تمام ویژگی های عیسی در درون تو زنده و فعال هستند!

فهم او، آرامش او، لطف او، فروتنی او … در توست.

تبدیلی پویا بین خداوند و تو، بین قلب او و تو برقرار می شود. بنابراین، تو تمام نیکویی ها را دریافت می کنی:

شادی خداوند را، به جای غم.

آرامش او را، به جای ترس.

و روش زندگی او، در تمام کارهایت.

دوست من، این نیکویی ها  درهر جا که می روی و در هر کاری که انجام می دهی، دیده، احساس و شنیده می شود!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.