عیسی بهای تو را پرداخت.

عیسی بهای تو را پرداخت.

عیسی بهای تو را پرداخت.