عیسی، تو را همینطور که هستی دوست دارد!

عیسی، تو را همینطور که هستی دوست دارد!

عیسی، تو را همینطور که هستی دوست دارد!