در ضعف خود، قدرت او را دریافت کن!

در ضعف خود، قدرت او را دریافت کن!

در ضعف خود، قدرت او را دریافت کن!