در تاریکی به چه چیز نیاز داری؟

در تاریکی به چه چیز نیاز داری؟

در تاریکی به چه چیز نیاز داری؟