در ایمان، اعتماد و صبر پایدار باش!

در ایمان، اعتماد و صبر پایدار باش!

در ایمان، اعتماد و صبر پایدار باش!