خودت را از خداوند پنهان نکن!

خودت را از خداوند پنهان نکن!

خودت را از خداوند پنهان نکن!