خلبان پرواز تو؛ در مسیر خداوند، کیست؟

خلبان پرواز تو؛ در مسیر خداوند، کیست؟

خلبان پرواز تو؛ در مسیر خداوند، کیست؟