خدا ما را به طور منحصر به فردی دوست دارد.

خدا ما را به طور منحصر به فردی دوست دارد.

خدا ما را به طور منحصر به فردی دوست دارد.