خداوند پناهگاه توست!

خداوند پناهگاه توست!

خداوند پناهگاه توست!