خداوند همراه تو است!

خداوند همراه تو است!

خداوند همراه تو است!